Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

ynawuuu
6014 12e9 500
Reposted fromrol rol viamagolek22 magolek22
ynawuuu
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios viamagolek22 magolek22
3772 98d3
6112 be00 500
ynawuuu
Reposted fromoll oll viamagolek22 magolek22
ynawuuu
1970 c613 500
Reposted fromnoniewiem noniewiem viamagolek22 magolek22

May 29 2015

ynawuuu
7202 13c2
Reposted fromtelewizja telewizja viavicodin vicodin
ynawuuu
5631 63a8 500
Reposted fromadkagar adkagar viazapominanie zapominanie
ynawuuu
9381 9afd 500
Reposted fromintrigante intrigante viazapominanie zapominanie

May 14 2015

ynawuuu
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakejtowa kejtowa
ynawuuu
5357 d09a
Reposted fromiamstrong iamstrong viakejtowa kejtowa
ynawuuu
9180 c015 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakejtowa kejtowa
ynawuuu
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta sie jakoś ułoży. 
ynawuuu

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viakejtowa kejtowa

May 05 2015

ynawuuu
ynawuuu
ynawuuu
Już rozpacz siedzi we włoskach Twoich brwi.
— R. Wojaczek
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viasoSad soSad
ynawuuu
8178 05a6
Reposted fromcleanout cleanout viaburdel burdel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl